www.eprace.edu.pl » policja » Wstęp

Wstęp

Zagadnienie policji i jej funkcjonowania stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów zainteresowania w państwie. Organy pełniące funkcję policyjną mają za zadanie służbę społeczeństwu poprzez ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. W systemie tych jednostek znajdują się zarówno formacje uzbrojone, zorganizowane w sposób wojskowy (na przykład Policja, Straż Graniczna), jak również wyspecjalizowane organy cywilne administracji publicznej (na przykład inspekcje). Wśród policji administracyjnych znajdziemy także inne podmioty, działające na podstawie odrębnych ustaw. Mogą to być na przykład służby porządkowe organizatora imprezy masowej. Mimo to, Policja pozostaje nadal jedną z najważniejszych instytucji społecznych i pełni szczególną rolę w państwie.

Niniejsze opracowanie obejmuje organizację i funkcjonowanie organów o charakterze policyjnym, ze szczególnym wyróżnieniem Policji.

Rozdział pierwszy przedstawia genezę pojęcia „policja” i jego rozwój od czasów starożytnych aż do powstania nauki policji we Francji. Opisuje również miejsce policji administracyjnej w strukturze pojęciowej okresu międzywojennego, a następnie PRL-u. W tym rozdziale omówiono też działania policji, które mogą prowadzić do reglamentacji praw i wolności człowieka i obywatela.

Rozdział drugi przedstawia systematykę organów pełniących funkcję policji administracyjnej, omówione zostały przykładowe podmioty, między innymi straże gminne (miejskie), podmioty prywatne i niektóre inspekcje (na przykład Państwowa Inspekcja Pracy czy Inspekcja Handlowa). Następnie opisano funkcję wojewody i starosty w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Skupiono się również na funkcjonowaniu Straży Granicznej i Policji państwowej.

Rozdział trzeci został w całości poświęcony Policji. Opisuje on jej organizację, wyjaśnia, dlaczego kompetencje Policji mają charakter szczególny, a także wskazuje miejsce Policji w strukturze administracji rządowej w województwie i administracji samorządowej. Rozdział ten traktuje również o prawnych formach działania Policji. Na końcu przedstawiono schemat organizacyjny Policji.

Pracę otwiera wstęp, zamyka podsumowanie wraz z wnioskami końcowymi.

W podsumowaniu przedstawiono wnioski, jakie wynikają z omówienia powyższych zagadnień. Ponadto praca zawiera wykaz pozycji bibliograficznych i załączniki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.