www.eprace.edu.pl » policja » spis treści

Organizacja i funkcjonowanie Policji1. Wstęp2. Ewolucja policyjnej funkcji administracji

 2.1. Geneza pojęcia „ policja ”

 2.2. Nauka policji we Francji

 2.3. Pojęcie policji administracyjnej w ujęciu doktryny okresu międzywojennego

 2.4. Miejsce policji administracyjnej w strukturze pojęciowej doktryny prawa administracyjnego okresu PRL – u

 2.5. Policja a reglamentacja3. Organy wykonujące funkcję policyjną

 3.1. Systematyka organów pełniących funkcję policji administracyjnej

 3.2. Funkcja wojewody i starosty w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

 3.3. Straż Graniczna

 3.4. Policja państwowa4. Organizacja i formy działania Policji

 4.1. Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych

 4.2. Policja w strukturze administracji rządowej w województwie

 4.3. Policja a samorząd terytorialny

 4.4. Zarys prawnych form działania Policji5. Podsumowanie6. Spis pozycji bibliograficznych

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.