www.eprace.edu.pl » policja » Spis pozycji bibliograficznych

Spis pozycji bibliograficznych

Wykaz opracowań zwartych:

1. Babiński A., Bogdalski P. [red.], Policja w strukturach administracji publicznej, materiały poseminaryjne, Szczytno 2005

2. Boć J. [red.], Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2003

3. Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2007

4. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited 2005

5. Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999

6. Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kliwer 2007

7. Goettel M. [red.], Status prawny Policji i policjanta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1995

8. Izdebski H., Historia administracji, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001

9. Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939

10. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004

11. Maciejewski T., Historia administracji, Wyd. CH Beck, Warszawa 2002

12. Niewiadomski Z., Cieślak Z., Lipowicz I., Prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa 2000

13. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kliwer, Warszawa 2007

14. Płowucha S., Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania Policji, Szczytno 1995

15. Sagan S. [red.], Organy i korporacje ochrony prawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2001

16. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985

17. Szymaniak A., Ciepiela W. [red.], Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy (Tom I i II), Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007

18. Walichnowski T. [red.], Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w Polsce w latach 1944 – 1988, Akademia Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1989

Wykaz artykułów i opracowań:

1. Matan A., Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej

2. Miesięcznik Policja 997, Wyd. 13/2004, art. pt. Specyficzna służba przedwojennego policjanta

3. Niesiołowski J., Paszkiewicz R., Zagadnienia przymusu w prawie, PiP 1989, z. 10

4. Pieprzny S., Samorządowa policja administracyjna (zagadnienia podstawowe), [w] Prawo do dobrej administracji, praca zbior. pod red. Niewiadomskiego Z. i Cieślaka Z., Warszawa 2003

5. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, materiał przygotowany przez Departament Porządku Publicznego MSWiA, Departament Administracji Publicznej MSWiA oraz Komendę Główną Policji, Warszawa 2004

Wykaz wykorzystanych aktów prawnych:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78, Poz. 483)

2. Dekret o organizacji państwowej Milicji Ludowej z 05.12.1918 r. (Dz. Pr. Nr 19, Poz. 53)

3. Dekret o organizacji policji komunalnej z 09.01.1919 r. (Dz. Pr. Nr 5, Poz. 98)

4. Ustawa o Policji Państwowej z 24.07.1919 r. (Dz. Pr. Nr 61, Poz. 363)

5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 06.03.1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. Nr 28, Poz. 257 z późn. zm.)

6. Dekret PKWN z 15.08.1944 r. (Dz. U. RP. Nr 2, poz. 6)

7. Dekret o Milicji Obywatelskiej z 07.10.1944 r. (Dz. U. RP Nr 7, Poz. 33)

8. Rozkaz Nr 88 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z 03.04.1945 r. w sprawie działalności milicji w sprawie ochrony bezpieczeństwa i porządku na kolei i na wodach (o utworzeniu posterunków i komisariatów kolejowych i wodnych)

9. Rozkaz Nr 188 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej o organizacji w milicji ogniw śledczych z 17.09.1946 r.

10. Rozkaz Nr 306 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z 15.10.1948 r.

w sprawie powstania milicyjnych izb dziecka

11. Dekret o Milicji Obywatelskiej z 20.07.1954 r. (Dz. U. Nr 34, Poz. 143)

12. Ustawa o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego z 13.11.1956 r.

13. Uchwała nr 781 Rady Ministrów w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 13.12.1956 r.

14. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.1966 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, Poz. 1954 z późn. zm.)

15. Kodeks Pracy z 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, Poz. 1288)

16. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 12.06.1975 r.

17. Ustawa o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów z 14.07.1983 r. (Dz. U. Nr 38, Poz. 172)

18. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, Poz. 851 ze zm.)

19. Układ z Schengen z 14.06.1985 r.

20. Ustawa o Policji z 06.04.1990 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, Poz. 277 ze zm.)

21. Ustawa o Straży Granicznej z 12.10.1990 (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, Poz. 558)

22. Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, Poz. 908 z późn. zm.)

23. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 12.08.1997 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, Poz. 1298)

24. Ustawa o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r. (Dz. U. Nr 114, Poz. 740)

25. Ustawa o strażach gminnych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 123, Poz. 779 z późn. zm.)

26. Ustawa o samorządzie gminnym z 05.06.1998 r. (Dz. U. Nr 91, Poz. 578 z późn. zm.)

27. Ustawa o samorządzie powiatowym z 05.06.1998 r. (Dz. U. Nr 91, Poz. 578)

28. Ustawa o administracji rządowej w województwie z 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, Poz. 872 z późn. zm.)

29. Ustawa o broni i amunicji z 21.05.1999 r. (Dz. U. Nr 53, Poz. 549)

30. Ustawa o Inspekcji Handlowej z 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, Poz. 25 z późn. zm.)

31. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 24.08.2001 r. (Dz. U. Nr 106, Poz. 1148 z późn. zm.)

32. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z 22.02.2002 r. (Dz. U. Nr 20, Poz. 201 z późn. zm.)

33. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z 18.04.2002 r. (Dz. U. Nr 62, Poz. 558 z późn. zm.)

34. Ustawa o transporcie kolejowym z 28.03.2003 r. (Dz. U. Nr 86, Poz. 789)

35. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. nr 63, Poz. 587)

36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością tych straży z 12.08.2004 r. (Dz. U. Nr 187, Poz. 1943)

37. Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 176, Poz. 1240)

38. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13.04.2007 r. (Dz. U. Nr 89, Poz. 589)

39. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej z 16.08.2007 r. (Dz. U. Nr 155, Poz. 1093)

40. Zarządzenie nr 372 Komendanta Głównego Policji w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji z 14.04.2008 r. (Dz. Urzędowy KGP Nr 8, Poz. 47)

Wykaz wykorzystanych stron internetowych:

1. www.sokwarszawa.pkp.com.pl/przepisy.html

2. www.msz.gov.pl/Schengen.Info.12588.html

ZAŁĄCZNIK NR 1

Schemat organizacyjny policji administracyjnej

Źródło: Prof. dr. hab. A. Matan, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, str. 4-5.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Struktura inspekcji państwowych na przykładzie Inspekcji Handlowej

Źródło: J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2007, str. 281.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Podział służb Policji

komórki organizacyjne komórki organizacyjne komórki organizacyjne

służby kryminalnej: służby prewencyjnej: służby wspomagającej:

-kryminalna -prewencja -inspektorat komendanta

-operacyjno – rozpoznawcza -prewencja kryminalna (inspekcja)

-dochodzeniowo – śledcza -wywiadowcza -prawna

-do walki z przestępczością -patrolowa -kadr

gospodarczą -interwencyjna (lub patrolowo- -szkolenia

-do walki z przestępczością interwencyjna) -organizacji Policji lub

narkotykową -sztab Policji policyjno - etatowa

-do walki z korupcją -stanowisko kierowania -prezydialna

-wykroczeń -dyżurnych -finansów

-obserwacji -organizacji służby -zaopatrzenia

-techniki operacyjnej (wyłącznie -zarządzania kryzysowego -gospodarki materiałowo-

w komendach woj.) -operacji policyjnych technicznej

-techniki kryminalistycznej -negocjacji policyjnych -administracyjno-

-laboratorium kryminalistyczne -ruchu drogowego gospodarcza

(wyłącznie w komendzie woj.) -dzielnicowych -transportu

-poszukiwań i identyfikacji -policji sądowej -inwestycji

-międzynarodowej współpracy -konwojowa -remontów

Policji (wyłącznie w komendzie woj.) -ochronna (lub konwojowo- -zamówień publicznych

-analizy kryminalnej ochronna -łączności

-nieletnich i patologii -informatyki

-przewodników psów służbowych -prasowa

-prewencji na wodach -bezpieczeństwa i higieny pracy

-lotnictwa policyjnego -ochrony przeciwpożarowej

-konna -medycyny pracy

-strzeżony ośrodek dla cudzoziemców -wspomagająca

-pomieszczenia dla osób zatrzymanych -psychologów (wyłącznie

-areszt w celu wydalenia w komendzie woj., Wyższej Szkole

-postępowań administracyjnych Policji i szkole Policji)

-izba dziecka -sportowo – szkoleniowa (tylko

w komendzie woj.)

W oddziałach prewencji, samodzielnych -ochrony informacji niejawnych

pododdziałach prewencji i samodzielnych -kancelaria tajna

oddziałach antyterrorystycznych Policji -centralna składnica uzbrojenia

komórki organizacyjne noszą nazwy (tylko w Komendzie Stołecznej)

określone przez Komendanta Głównego -składnica mundurowa (tylko w

Policji. Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi)

-zarządzania jakością

-orkiestra reprezentacyjna i orkiestra policyjna (tylko w komendzie woj.)

Źródło: J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2007, str. 235 – 236.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.