www.eprace.edu.pl » policja » Podsumowanie

Podsumowanie

Policja stanowi ważną sferę życia publicznego. Funkcjonuje zarówno w strukturze administracji rządowej, jak i samorządowej, wykonując zadania mające na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bezpieczeństwo oraz porządek publiczny są zbyt istotnymi wartościami, aby pozostawić je samej Policji. W tym celu powstał cały aparat policji administracyjnych, które mają się wzajemnie uzupełniać. Również organy samorządu terytorialnego współdziałają z Policją, wspólnie wykonując zadania z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa. Powyższy system zapewnia takie wykonywanie zadań, które faktycznie przynosi rezultaty.

Współczesna Policja charakteryzuje się centralizacją i hierarchicznym podporządkowaniem. Elementy te pozwalają na sprawowanie kontroli przez organy administracji państwowej, a także organy samorządowe wobec Policji. W wyniku reformy w 1999 roku zwiększył się wpływ organów administracji ogólnej na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. W każdym szczeblu administracji oznaczono konkretnie organ odpowiedzialny za skutki działań tej sferze.

Szczególne znaczenie ma również współdziałanie Policji ze strażami miejskimi. Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować znaczną poprawę w działalności tych straży, a dzięki ich współpracy z Policją, możliwe jest skuteczne wykonywanie zadań z zakresu ustawowych zadań i Policji, i straży.

Przepisy prawa polskiego regulują uprawnienia Policji, mające wpływ na sferę praw i wolności człowieka i obywatela. W szczególności chodzi o takie środki jak: legitymowanie, zatrzymanie, stosowanie środków przymusu bezpośredniego czy użycie broni palnej przez Policję. Oczywiście, wiele przypadków użycia powyższych środków wydaje się uzasadnionych, ciągle jednak budzą one pewne wątpliwości.

Obawa przed przestępczością wciąż jest w Polsce tematem aktualnym, bowiem stopień strachu, że staniemy się ofiarą przestępstwa, pozostaje wysoki. Wynika to często nie tyle z rzeczywistego zagrożenia, ile z braku porządku, uczuciem osłabienia kontroli społecznej w otoczeniu obywatela, a niejednokrotnie – ze złego wykorzystania prostych środków technicznych. Poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli powinna Policja zapewnić na przykład poprzez zastosowanie odpowiedniej polityki informacyjnej czy zwiększeniem liczby patroli na ulicach.

Mimo, iż po dokonaniu analizy funkcjonowania Policji można zauważyć pewne niedociągnięcia czy wątpliwości, wydaje się, że spełnia ona dobrze swoją rolę zarówno poprzez współpracę z innymi organami, jak i samodzielnie wypełniając ustawowe – jakże trudne – zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.