www.eprace.edu.pl » policja » Organizacja i formy działania Policji » Policja a samorząd terytorialny

Policja a samorząd terytorialny

W związku z reformą administracji Policja nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Odpowiedzialne za bezpieczeństwo są również jednostki samorządu terytorialnego, które na podstawie ustaw samorządowych mają inicjować i angażować się w działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli.

Odzwierciedleniem powyższych zapisów jest między innymi opracowanie we wszystkich powiatach województw lokalnych programów bezpieczeństwa na podstawie wojewódzkich programów strategicznych. W pracach nad powstaniem tych programów uczestniczyły więc organy samorządowe, które posiadają rozległą wiedzę na temat miejscowych uwarunkowań, potrzeb i specyfiki danego powiatu, a także rodzajów występujących w nim zagrożeń. Te wszystkie czynniki były brane pod uwagę przy tworzeniu programów. Lokalne programy bezpieczeństwa następnie zostały zatwierdzone przez starostów (przed podjęciem stosownych uchwał przez rady powiatów) i tym samym stały się częścią lokalnego prawa. Powstanie powyższych programów, a także późniejsze ich wykorzystywanie w wykonywaniu zadań z pewnością ma wpływ na współpracę Policji i organów samorządu terytorialnego.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest powoływanie straży miejskich i gminnych przez organy samorządowe. W ciągu ostatnich lat poziom współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) wzrasta i jest oceniany przez policjantów jako zadowalający. Współpraca ta przeważnie odbywa się na podstawie porozumień, które podpisują komendanci jednostek Policji i przedstawiciele terenowej administracji samorządowej. Istotnym elementem współdziałania Policji i straży gminnych (miejskich) jest koordynacja rozmieszczenia służb policyjnych i straży (czyli łączone patrole – wspomniano o nich wcześniej, w punkcie dotyczącym działalności straży gminnych). Są one rozmieszczanie w zależności od wielkości zagrożenia porządku publicznego, jakie istnieje na danym terenie. Straże i Policja również tworzyć lokalne mechanizmy współdziałania (na przykład w Oświęcimiu działa w ramach Straży Miejskiej Zespół do spraw profilaktyki i przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży88). Ponadto organy Policji i straży gminnych (miejskich) uczestniczą w realizacji różnorodnych programów prewencyjnych. Ważną funkcję w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego spełnia także monitoring, który jest wykorzystywany zarówno przez straże, jak i Policję. Organy te współdziałają również z organami samorządu w zakresie propagowania wśród obywateli informacji na temat bezpieczeństwa i unikania zagrożeń czy w ramach ruchu drogowego. Organy samorządowe wspierają w tym zakresie druk materiałów informacyjno – edukacyjnych, jak ulotki, broszury. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które dzięki tym materiałom wiedzą, jak poinformować Policję o zaistniałym zagrożeniu. Samorządy w miarę możliwości wspierają również Policję poprzez takie działania jak: zakup etatów dzielnicowych (na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o Policji), zakup samochodów, udział w remontach pomieszczeń lub zakup sprzętu informatycznego, a także zwalnianie z płatności niektórych podatków.

Istotnym czynnikiem funkcjonowania Policji w strukturze administracji samorządowej jest również powołanie komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Są one powoływane w powiatach, a ich zadaniem jako instytucji o ustawowym umocowaniu jest opracowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości, a także ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego89. W ramach działalności komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego komendanci miejscy (powiatowi) są zobowiązani do udostępniania, na żądanie przewodniczącego komisji, dokumentów i informacji dotyczących pracy Policji na terenie powiatu (z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno – rozpoznawczych lub dochodzeniowo – śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych90). Działalność komisji ułatwia współpracę wszystkich podmiotów, które mają ochraniać bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze powiatu, a więc także Policji.

Ważną sprawą wydaje się również współpraca Policji i samorządu lokalnego w ramach wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie planowania działań, które są związane z bezpieczeństwem i jego poprawą.komentarze

Bardzo pomocna praca,dziękuję.

skomentowano: 2013-01-06 18:00:42 przez: Porky

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.