www.eprace.edu.pl » policja » Organy wykonujące funkcję policyjną » Straż Graniczna

Straż Graniczna

Straż Graniczna to uzbrojona i umundurowana formacja, powołana do obrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz do kontroli ruchu granicznego. Organizację oraz zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej75.

Podstawą organizacji Straży Granicznej jest centralizacja i hierarchiczne podporządkowanie. Organem centralnym administracji rządowej, który jest właściwy w sprawach z zakresu ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, jest Komendant Główny Straży Granicznej. Podlega on ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na wniosek Komendanta Głównego minister właściwy do spraw wewnętrznych może powołać Zastępców Komendanta Głównego.

Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kieruje on działaniami prowadzonymi przez Straż, przede wszystkim w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, ale także nadaje regulaminy organizacyjne komendom oddziałów Straży Granicznej i jednostkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, nadaje statuty ośrodkom szkoleniowym Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej jest również odpowiedzialny za organizację i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Straży, sprawuje nadzór nad organami terenowymi i ośrodkami szkoleniowymi Straży Granicznej, bierze udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa (w części dotyczącej Straży Granicznej na podstawie odrębnych przepisów), współpracuje też z właściwymi organami państwa, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie realizowanych zadań. Ponadto Komendant Główny koordynuje współpracę międzynarodową z organami i instytucjami, które są właściwe w sprawach ochrony granic państwowych. Działa on przy pomocy podległego mu urzędu Komendy Głównej Straży Granicznej.

W terenie organami Straży Granicznej są komendanci oddziałów Straży Granicznej, a także komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej.

Komendantów oddziałów Straży Granicznej powołuje (odwołuje) minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego, natomiast ich zastępców – Komendant Główny na wniosek komendantów oddziałów Straży. Jeśli zwolni się stanowisko komendanta oddziału, to pełnienie jego obowiązków powierza się (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) jednemu z zastępców tego komendanta lub wyznaczonemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Natomiast jeżeli komendant oddziału nie może sprawować swojej funkcji przez określony czas, to Komendant Główny powierza pełnienie obowiązków tego komendanta jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej (do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji, jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy).

Komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej powołuje (odwołuje) Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek komendantów oddziałów Straży.

Komendanci oddziałów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej są przełożonymi podległych im funkcjonariuszy. Działają oni przy pomocy podległych im urzędów - komend oddziałów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej.

Do zadań ustawowych Straży Granicznej należy między innymi:

Powyższe zadania Straży Granicznej zostały rozszerzone zmianą do ustawy o Straży Granicznej z dnia 13 kwietnia 2007, w związku z wejściem Polski do strefy Schengen.

W rezultacie powstały nowe funkcje, polegające przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zwalczaniu korupcji związanej z wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W związku ze zniesieniem kontroli na granicach Polski zadania Straży Granicznej rozszerzają się o ochronę przed przestępczością szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. Drogi oraz dworce autobusowe i kolejowe kontrolują specjalnie utworzone mobilne jednostki Straży Granicznej.

Układ z Schengen to porozumienie znoszące kontrolę osób przekraczających granice pomiędzy państwami członkowskimi układu. Jego celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Obowiązuje on również przy współpracy przygranicznej.

Porozumienie zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985 roku76. Podpisały je rządy krajów Unii Gospodarczej Beneluksu (Holandia, Belgia, Luksemburg), Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej, poza wspólnotowym porządkiem prawnym. Według Układu kontrola na wspólnych granicach miała być znoszona stopniowo (tak zwany Schengen I). Od 1986 roku przeprowadzano tylko kontrolę wzrokową w stosunku do pojazdów (przekraczały one granicę jedynie ze zmniejszoną prędkością).

Aktem wykonawczym do Układu z Schengen jest Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen, podpisana w 1990 roku. Ustanawia ona jednolite zasady kontroli na granicach zewnętrznych, a także wymienia tak zwane „środki wyrównawcze” - mają one na celu wyrównanie powstałego w ten sposób „deficytu bezpieczeństwa”. Do środków tych zalicza się między innymi ujednolicenie standardów kontroli na granicach zewnętrznych (również wymogów wizowych oraz postępowania wobec cudzoziemców), współpraca pomiędzy narodowymi służbami policyjnymi, a także współpraca sądowa i administracyjna, jednolita polityka wobec handlu narkotykami i innymi środkami odurzającymi oraz stworzenie elektronicznego Systemu Informacji Schengen (SIS – zapewnia on dostęp do danych, które umożliwiają identyfikację konkretnych osób i rzeczy).

Konwencja Wykonawcza weszła w życie w 1995 roku, w związku z czym zniesiono całkowicie kontrolę na granicach. Włączono ją również do systemu prawnego Unii Europejskiej – na podstawie Traktatu Amsterdamskiego z 1997 roku. Traktat ten uregulował, że cały dorobek Schengen będzie częścią integralną wspólnotowego porządku prawnego. Na ten dorobek składają się (poza Układem i Konwencją Wykonawczą): Protokoły Akcesyjne i Porozumienia do Układu z 1985 roku, Porozumienie Wykonawcze z 1990 roku (zawarte z Włochami, Hiszpanią, Portugalią, Grecją, Austrią, Danią, Szwecją i Finlandią), decyzje i oświadczenia ustanowione przez Komitet wykonawczy (powołany na podstawie postanowień Porozumienia Wykonawczego), a także akty stanowione przez organy, które na podstawie upoważnienia Komitetu wykonawczego mają kompetencje decyzyjne do wdrażania Porozumienia Wykonawczego.

Do Układu należą obecnie 22 państwa Unii Europejskiej. Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii, a przyjęcie przepisów, jakie wynikają z Układu, jest obecnie jednym z wymogów, które muszą spełnić państwa ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z powyższego faktu wynika, że swoboda przepływu osób wewnątrz tak zwanej Strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw – sygnatariuszy, ale wszystkich osób (wszystkich narodowości i dowolnego obywatelstwa), przekraczających granice wewnętrzne terenu objętego porozumieniem. Oznacza to niekontrolowany, swobodny przepływ osób, obejmujący niemal całą Europę.

Polska zobowiązała się do stosowania dorobku prawnego Schengen, przystępując w 2004 roku do Unii Europejskiej. Do Strefy Schengen Polska weszła 21 grudnia 2007 roku. Od tego dnia istnieje zatem pełna swoboda przemieszczania się po terytoriach wszystkich państw należących do tej strefy. Dla Polski oznacza to przede wszystkim zniesienie kontroli paszportowych, które są za to bardziej szczegółowe na granicy zewnętrznej. Wejście do Strefy Schengen ułatwia Straży Granicznej i Policji ściganie przestępców dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania, którego procedura jest bardziej uproszczona od ekstradycji. Ponadto powyższe organy mają dostęp do komputerowej bazy SIS 2, zawierającej informacje o osobach niepożądanych na terenie strefy. Granice można przekraczać niemal w dowolnym miejscu (ograniczenia występują na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody) i o dowolnej porze. Jednocześnie osoby przemieszczające się mogą być jednak kontrolowane przez służby graniczne albo policję innych państw. Funkcjonariusze ci mogą żądać od takich osób okazania paszportu lub dowodu osobistego nowego typu (dotyczy to również dzieci), a także przeprowadzić kontrolę samochodu (limity związane z przewozem alkoholu czy papierosów nie uległy zmianie). Za brak wymaganego dokumentu funkcjonariusz może nałożyć grzywnę.

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają prawo do77:

W razie zagrożenia nienaruszalności granicy, niepodporządkowania się wydanym poleceniom lub bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia własnego lub innej osoby, funkcjonariusze Straży Granicznej mogą używać środków przymusu bezpośredniego, między innymi psów i pałek służbowych, fizycznych i technicznych środków służących do obezwładniania bądź konwojowania osób lub do zatrzymywania pojazdów, indywidualnych chemicznych środków obezwładniających, pocisków niepenetracyjnych miotanych z broni palnej, a także paralizatorów elektrycznych. Oczywiście funkcjonariusze mogą stosować jedynie środki odpowiadające potrzebie wynikającej z zaistniałej konkretnej sytuacji, niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się osób, względem których te środki zostały zastosowane. Gdyby powyższe środki przymusu bezpośredniego okazały się nieskuteczne, funkcjonariusze Straży Granicznej mają jeszcze prawo do użycia broni palnej, jednak przypadki takiego użycia są ściśle określone przepisami ustawy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.